Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Informacja o przetwarzaniu danych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej:RODO) przedstawiamy poniżej informacje o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych:


1. Administratorem danych osobowych jestPOWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE
S.A.
(dalej: Szpital)
ul. Wł. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda, REGON 511398725, NIP 741-18-87-468
telefon:89 646-06-00
e-mail:


2. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, który będzie odpowiadał na pytania dotyczące
przetwarzania danych osobowych oraz udzielał informacji dotyczących przysługujących Państwu
praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać poprzez:
e-mail ,
oraz korespondencyjnie na adres: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., ul. Wł.
Jagiełły 1, 14-100 Ostróda.


3. Szpital może przetwarzać dane osobowe:


3.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w celach związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, w związku z ustawą o działalności leczniczej, ustawą o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami
prawa krajowego, w tym:
 - w celu ustalenia tożsamości pacjentów podczas przyjęcia do szpitala, umawiania wizyt oraz
podczas udzielania świadczeń zdrowotnych,
 - w celu prowadzenia dokumentacji medycznej,
 - w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, udzielania właściwych świadczeń zdrowotnych, w tym
w celu zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 - w celu informowania o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, przekazywania
zaproszeń na badania,
 - w zakresie zabezpieczeni społecznego w celu wystawiania zwolnień i zaświadczeń lekarskich,
 - w celu rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym umożliwiającym udzielanie świadczeń
zdrowotnych.


3.2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji
podatkowej, do prowadzenia których szpital jest zobowiązany ustawą o rachunkowości,


3.3. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO w celach archiwalnych, naukowych lub badawczych,


3.4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODOw celuustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń,


3.5. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)prowadząc monitoring wizyjny terenu szpitala oraz ciągów
komunikacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia Szpitala,


4. Okres przechowywania danych osobowych:


4.1. w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej okres przechowywania danych określają
przepisy prawa, w szczególności art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,


4.2. w zakresie dochodzenia roszczeń dane osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia tych
roszczeń lub do czasu zakończenia postępowania związanego z ustaleniem, dochodzeniem i
obroną roszczeń,


4.3. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji księgowej dane osobowe
przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności określonymi w
ustawie o rachunkowości,


4.4. w zakresie prowadzenia monitoringu wizyjnego prowadzonego przez Administratora dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w którym nagrania obrazu mogą stanowić dowód lub stanowią dowód w danym postępowaniu.


5. Szpital może ujawniać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:


5.1. osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym ze Szpitalem,


5.2. osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,


5.3. osobom i podmiotom zapewniającym prawidłowefunkcjonowanie i bezpieczeństwo systemu
teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, a także osobom i
podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów
teleinformatycznych i aparatury medycznej,


5.4. podmiotom leczniczym współpracującym ze Szpitalem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz
dostępności świadczeń zdrowotnych oraz laboratoriom wykonującym badania na zlecenie
Szpitala,


5.5. osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego, osobom odbywającym staż
podyplomowy w celach dydaktycznych,


5.6. podmiotom realizującym zadania w zakresie usług pocztowych zgodnie z przepisami prawa
pocztowego,


5.7. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


6. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu:


6.1. prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania (poprawiania i uzupełniania),


6.2. prawo do ograniczenia przetwarzania,


6.3. prawo do usunięcia danych


6.4. prawo wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie prowadzone
jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.


6.5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


7. W oparciu o przetwarzane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie
jest prowadzone profilowanie właścicieli danych osobowych.