Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

O praktykach

Praktyki w szpitalu

Dla studentów, słuchaczy szkół pomaturalnych, szkół policealnych

 

Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności praktycznych pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna.

Praktyki odbywają się bez nawiązania stosunku pracy.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu na praktyki:

 

  • podanie o przyjęcie na praktyki ze wskazaniem dokładnego miejsca ich odbywania (tj. właściwej komórki organizacyjnej) oraz planowanego terminu odbywania praktyk,

  • skierowanie z uczelni,

  • program praktyk,

  • kserokopia legitymacji studenckiej,

  • kserokopia książeczki sanitarno-epidemiologicznej, potwierdzona aktualnym wpisem o dobrym stanie zdrowia oraz kserokopia wyniku badania kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella i szczepienia przeciwko WZW typu B,

  • aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,

  • w przypadku praktyki stacjonarnej obowiązuje przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie pełnego cyklu szczepienia przeciw COVID-19.

 

Dokumenty powinny być dostarczone do sekretariatu szpitala lub dyrektora ds. pielęgniarstwa przynajmniej dwa tygodnie przed terminem praktyk. Dokumentów nie trzeba składać osobiście.